Phong thủy Nhập Môn

Phong thủy Nhập Môn

CHƯƠNG TRÌNH PHONG THUỶ NHẬP MÔN 


I. Tổng quan Phong thủy
1. Nguồn gốc của Phong thuỷ
2. Bản chất của Phong thuỷ
3. Cấu trúc Logic của Phong   thuỷ
II. Mối quan hệ giữa Phong thuỷ và Vận mệnh 
1. Quan điểm của Phong thủy về Mệnh
2. Quan hệ giữa Phong thủy và Mệnh
3. Mối quan hệ biện chứng giữa Vận và Mệnh
III. Nguồn gốc cơ sở lý luận của Phong thuỷ
1. Kinh dịch
2. Đạo đức kinh
3. Hà đồ và Lạc thư
4. Bát quái tiên thiên và Bát quái hậu thiên
IV. Mối quan hệ giữa Bát quái Tiên Hậu thiên
1. Thế nào là Tiên thiên vi thể, Hậu thiên vi dụng
2. Bát quái Tiên thiên và bài quyết Đại du niên ca
3. Bát quái Hậu thiên và hai yếu tố Nguyên và Vận
V. Cách thức và nguyên tắc bố trí các phòng chức năng trong Dương trạch