Khóa học Kỳ môn độn giáp 2 tại PHONG THỦY LƯU GIA

5. Kỳ Môn Độn Giáp 2

Kỳ môn Độn giáp phần II: Trong nội dung của phần Kỳ môn Độn giáp I, chúng ta sẽ làm quen với các kiến thức, phương pháp và các bước tiến hành để xây dựng một trận đồ Kỳ môn. Trong nội dung của phần II, tiếp tục giới thiệu một số kiến thức cấu thành quan trọng khác, trọng tâm của bài học là giới thiệu 81 cấu trúc trận Kỳ môn.

Cấu trúc của trận là khái niệm chỉ mối liên hệ giữa Can ở địa bàn và Can ở thiên bàn. Trong kỳ môn Độn giáp có tổng cộng 81 cấu trúc, mỗi cấu trúc mang một ý nghĩa khác nhau, một câu chuyện khác nhau, có cát có hung, có điều kiện ràng buộc để biết như thế nào là hung như thế nào là cát. Ví dụ: cấu trúc của hai can Mậu + Bính gọi là Thanh Long Phản Thủ; cấu trúc của hai can Bính + Mậu gọi là Phi Điểu Điệt Huyệt. Mỗi cấu trúc như vậy có hai đơn vị, Mậu và Bính mang ý nghĩa khác nhau, hợp của hai nghĩa đó cho ta một nghĩa phái sinh, nghĩa phái sinh này mang một ý nghĩa cụ thể khi chỉ một sự việc cụ thể.